Algemene Bepalingen huurcontract Podere Pantano

 1. Bij boeking zal de huurder aan verhuurder 30% van de totale huursom betalen. Deze aanbetaling van 30% wordt beschouwd als het bevestigen van de boeking en het aanvaarden van de Algemene Bepalingen.
 2. Verhuurder is pas na ontvangst van dit bedrag gebonden aan de huurovereenkomst. Na ontvangst van de aanbetaling, bevestigt de verhuurder de boeking.
 3. Het restant van de huursom dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De verhuurder houdt zich bij nalating hiervan het recht voor de huur als ongedaan te beschouwen.
 4. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, behalve in de gevallen genoemd onder 26.
 5. De huurder is verplicht een borgsom over te maken tegelijk met het resterende bedrag van de huursom. De hoogte hiervan wordt vermeld op de bevestiging van de aanbetaling. De verrekening van de borg zal maximaal 30 dagen na het einde van de huurperiode afgerond worden.
 6. Schades die door huurder zijn veroorzaakt worden van de borgsom afgetrokken en indien de schade door de huurder veroorzaakt meer bedraagt dan de borgsom wordt deze verrekend met een nota.
 7. Verhuurder verplicht zich bij aanvang van de huur het verhuurde schoon en in goede staat aan huurder op te leveren. Verhuurder zal na ondertekening van de huurovereenkomst geen substantiele wijzigingen ten nadele van huurder aan de meubilering en stoffering van het verhuurde aanbrengen.
 8. Het is de huurder niet toegestaan meubels te verplaatsen of te verwisselen tussen de appartementen.
 9. Verhuurder mag het verhuurde op alle redelijke tijdstippen bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
 10. Het verhuurde dient op de dag waarop de huur aanvangt tussen 16.00 uur en 19.00 uur te worden betrokken. Indien de huurder niet tijdig kan arriveren, is hij verplicht de verhuurder of de Beheerder tijdig in kennis te stellen. De sleutel overdracht bij aankomst zal alleen later dan 19.00 uur worden gedaan na toestemming van de verhuurder.
 11. Huurder wordt geacht het verhuurde te hebben aanvaard overeenkomstig de in het verhuurde aanwezige inventarislijst, tenzij huurder tijdens de rondleiding met de Beheerder bij ingebruikname eventuele tekortkomingen of gebreken aan de verhuurder of de Beheerder heeft gemeld en opgeschreven op de daartoe bestemde lijst.
 12. Het verhuurde dient op de dag van beeindiging van de huurperiode voor 11.00 uur door de huurder opgeruimd en bezemschoon verlaten te worden met achterlating van de ondertekende lijst (zie punt 11) voor de restitutie van de borgsom.
 13. Het afval dient door huurder opgeruimd en gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde container aan het begin van de onverharde weg. Bij nalating hiervan zal € 10 van de borg worden afgetrokken.
 14. De overhandiging van de huissleutel geldt als ingebruikname van het verhuurde door huurder.
 15. Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde door - of onder te verhuren, noch daarin meer personen te laten overnachten dan in de huurovereenkomst is bepaald, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 16. Huurder dient het verhuurde als een goed huisvader te bewonen en te beheren. Alle schade dient onverwijld aan verhuurder vergoed te worden, tenzij huurder aantoont dat de schade hem niet kan worden toegerekend.
 17. Huurder zal het verhuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.
 18. Huisdieren mogen niet worden meegebracht, tenzij uitdrukkelijk met de verhuurder overeengekomen. Indien een huisdier is toegestaan, moet het te allen tijde aangelijnd zijn. Een huisdier is nimmer toegestaan in en rond het zwembad.
 19. Het is verboden om in het verhuurde voor kook-, was- of verwarmingsdoeleinden andere toestellen te gebruiken dan die welke door de verhuurder daarin zijn aangebracht of geplaatst.
 20. Huurder zal geen vreemde zaken gooien in wastafels, bad-douche kuipen, toilet, bidet of keuken afvoer waardoor leidingen verstopt kunnen raken. Indien dit toch het geval zou zijn, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor het verhelpen van deze schade.
 21. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het zwembad, de water-, electriciteit toevoer en/of overlast door extreme weersomstandigheden.
 22. In de tuin mag niet worden gegraven, open vuur gemaakt of gekampeerd.
 23. Huurder en de zijnen zullen geen overlast veroorzaken, met name niet aan de huurders van de andere appartementen.
 24. De auto dient op de parkeerplaats bij het appartement te worden geparkeerd. Buiten de (onverharde) paden mag er niet op het terrein worden gereden.
 25. Indien aan een of meerdere in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden niet wordt voldaan, is er sprake van verzuim zonder dat daarvoor enige nadere ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen indien de huurder in de nakoming van de huurovereenkomst in verzuim geraakt.
 26. In het geval dat het gehuurde onbewoonbaar is geworden ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals orkanen, aardbevingen of een daad van terrorisme, zal de huurder 100% van de betaling(en) terugontvangen.
 27. Huurders verblijven in de appartementen, het terrein en zwembad op eigen risico. Verhuurder kan bij ongevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
 28. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.
 29. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.